Διαχείριση Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.«FIRST NUTS» δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας και συσκευασίας ξηρών καρπών και καφέ, καθώς και στην συσκευασία ξηρών φρούτων. Η παρεχόμενες προς τον πελάτη υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές  υγιεινής και ασφαλείας των τροφίμων.
Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. «FIRST NUTS» αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους πελάτες του προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει, αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων.
Η συνεχής βελτίωση της Ασφάλειας των Τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητες, και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. 
Το πεδίο πιστοποίησης της ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. «FIRST NUTS» για το πρότυπο ISO 22000  περιλαμβάνει:
«Επεξεργασία - Συσκευασία ξηρών καρπών και καφέ, καθώς και συσκευασία αποξηραμένων φρούτων»
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. «FIRST NUTS»
  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:05. Οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κοινοποιούνται, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του Σ.Δ.Α.Τ.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου.
  • Επενδύει και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους τόσο για την εσωτερική επικοινωνία, όσο και την εξωτερική επικοινωνία για παραμέτρους που επηρεάζουν την Ασφάλεια των Τροφίμων.
  • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Α.Τ.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να προάγουν την Ασφάλεια των Τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών του, ώστε να εξασφαλίζεται η Ασφάλεια των Τροφίμων και η ικανοποίηση των πελατών του.